//////

W PODOBNY SPOSÓB

Luty 12th, 2015
by admin

W podobny sposób można przygotować młodzież do zwiedzania zamku w Brzegu. Ten renesansowy zabytek pozwala na przestudiowanie architektury  Odrodzenia.Z dziedzińca widać zamek, składający sięz trzech skrzydeł i mur zamykający dziedziniec,. ozdobiony bogatą attyką. Dziedziniec j krużganki dość żywo przypominają zamek królewski na Wawelu. Zwiedzanie zamku w Brzegu pozwala również poznać wspaniałą rzeźbę renesansową, umieszczoną iia fasadzie frontowego budynku, przez który prowa-. dzi brama na dziedziniec. Postacie ludzkie pełne ruchu i fantazji wkomponowane ; w żywą przyrodę – a więc kwiaty i ptaki – pozwalają wykazać z łatwością różnicę między gotykiem a renesansem. Ńa uwagę zasługują rzeźbione postacie książąt śląskich . z dynastii piastowskiej. Rzeźby, te spełniały nie tylko funkcję dekoracyjną, ale miały głęboką wymowę polityczną.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

OPRACOWANIE ANKIETY

Luty 12th, 2015
by admin

Opracowanie ankiety wymaga doświadczenia oraz określonej wiedzy merytory­cznej i metodologicznej. Dlatego też ich opracowaniem winni zajmować się pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni lub instytutów, względnie doświadczeni krajo­znawcy. W pracy krajoznawczo-badawczej należy wykorzystać opracowane i opublikowa­ne ankiety i tak: prehistorię możemy badać za pomocą ankiety R. Jamki (5). stroje ludowe opisywać w oparciu o kwestionariusz opracowany przez R. Reinfusa. zwyczaje wielkanocne i kapliczki przydrożne posługując się kwestionariuszem T. Seweryna (9k- Na łamach miesięcznika Poznaj swój kraj (nr 7/8 i nr 10 z 1960 roku) zamieszczono kwestionariusze dotyczące badań miasta, dzieln icy (30). Badanie różnych sfer życia wsi ułatwią ankiety’i uwagi przedstawione przez F. L., Klimę,w książce pt. „Poradnik młodego krajoznawcy”.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PRZYGOTOWANIE SPOTKNANIA

Luty 12th, 2015
by admin

Każde spotkanie winno być przygotowane tak pod względem merytorycznym (ustalona tematyka spotkania z osobą zaproszoną i z uczniami), jak również organi­zacyjnym (.miejsce, czas, przewidziane wystąpienia uczniów – pytania, podziękowania itp.) Należy również przewidzieć sposób robienia notatek czy też utrwalenia wystąpie­nia na taśmie magnetofonowej (tylko za zgodą osoby referującej) oraz zapewnić swobodę wymiany myśli. Spotkanie z pracownikiem naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutu lub mu­zeum, połączone z wygłoszeniem prelekcji, może stanowić doskonałe przygotowanie do wycieczki po swoim mieście, np. wycieczkę do drukarni można poprzedzić następujący­mi prelekcjami: „Jak rodzi się książka”, „Rozwój technik drukarskich na przestrzeni wieków”. Wykłady mogą być ilustrowane przeźroczami.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ROZPOZNANIE CHMUR

Luty 12th, 2015
by admin

Najłatwiej rozpoznać chmury  kłębiaste pięknej pogody, gdyż w postaci białych obłoczków pojawiają się na niebie  wsłonecznedni w godzinach przedpołudniowych na wiosnę, wiecie i jesieni. Po poi udniu rozbudowują się one znacznie, zwłaszcza w kierunku pionowym, przechodząc cza­sem w chmury burzowe zakończone od góry charakterystycznym „kowadłem”. Przynoszą one burze i przelotne opady. Wyżej niż kumulusy pięknej pogody występują w atmosferze chmury kłębiaste tworzące regularne „baranki”. Pokrywają one zwykle znaczną część nieba. Najwyżej na niebie występują chmury pierzaste pokrywające niebo cienkim woalem, czasem cnmury te układają się w charakterystyczne haczyki. Ich prze­ciwieństwem są niskie, ciemne, obciążone parą wodną chmury deszczowe, o nieokre­ślonych bliżej zarysach.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PRZEPROWADZENIE OBSERWACJI

Luty 12th, 2015
by admin

Wskazane jest przeprowadzenie obserwacji form małych, świeżo powstałych po .ulewnych deszczach. Często są to formy krótkotrwałe, zanikające pod wpływem działal­ności gospodarczej, dają jednak pojęcie o sile i powszechności działania erozji. Formy te . możemy mierzyć, fotografować i opisywać. Uważna obserwacja form małych utworzonych przez ulewne deszcze pozwala dostrzec związek pomiędzy zachodzącą erozją a sposobem orki na stoku. Tam gdzie orka prowadzona jest równolegle do stoku, erozja jest słaba, tam natomiast gdzie orka ‚prowadzona jest z góry na dół, erozja zmywa najżyźniejszecząstki gleby i wynosi je w dół do dolin rzecznych lub jezior.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

STROMOŚĆ MAKSYMALNA

Luty 11th, 2015
by admin
  • Wykonuje się go wtedy, gdy chcemy wiedzieć co widać, a czego me. widać z danego miejsca stania.Podsumowaniem prac z mapą będą ćwiczenia polegające na szczegółowym opisaniu odcinka szlakiem projektowanej wycieczki. Opis obejmuje: kierunki drogi, jej > stromość maksymalną i minimalną, pokrycie terenu wzdłuż drogi, spotykane uprawy i przedmioty terenowe. Wykonanie tego ostatniego zadania wymaga znajomości zna­ków topograficznych. Jeśli będziemy midi okazję pójścia w teren z tą mapą, na której prowadzono ćwiczenia, możemy dokonać ciekawej konfrontacji naszego opisu z rzeczy­wistością. Być może nasza mapa okaże się już mało aktualna i trzeba będzie ją unaczes- nić, czyli uwzględnić zmiany jakie zaszły od czasu jej opracowania. Pędzie to z pewnos- cią ćwiczenie kształcące i wychowawcze.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

KOSZE W AUTOKARZE

Luty 11th, 2015
by admin

W autokarze znajdują się kosze (wiadra plastykowe) na śmieci i opakowania szklane. W żadnym przypadku nie należy dopuszczać do wyrzucania śmieci lub butelek za okna autokaru.  Udział w wycieczce autokarowej nie może być pretekstem do omijania zasad !- prawidłowego żywienia. W przypadku wielogodzinnej jazdy należy przewidzieć przerwy na spożycie ciepłego posiłku. Przed wycieczką należy poinstruować uczestników o ‚zasadach’ odżywiania się w podróży, wskazując na niebezpieczeństwo zabierania^ la- <, tem produktów garmażeryjnych łatwo psujących się w warunkach podwyższonej temperatury oraz zalecić unikania potraw zbyt „pikantnych” oraz słodkich i brudzących ręce.Kierownik wycieczki powinien wybrać właściwy czas przejazdu, uwzględniając porę dnia oraz stan warunków pogodowych.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PRZERWY PODCZAS WYCIECZKI

Luty 11th, 2015
by admin

Przerwy należy organizować na terenie parkingów, unikając zatrzymywania się na poboczach dróg. Teren powinien być porośnięty trawą i zalesiony. Nie należy , zarządzać przerw tradycyjnym wskazaniem „panie na lewo, panowie na prawo’ . v. Przechodzenie w poprzek drogi w sposób niezorganizowany musi być absolutnie zakazane. Pó każdej przerwie należy sprawdzać obecność uczestników. Podczas jazdy należy wietrzyć wnętrze samochodu nie dopuszczając jednak do powstawania przeciągów. Nauczyciele i osoby towarzyszące powinny wstrzymać się od palenia papierosów. Zła wentylacja może stać się powodem przeziębień, a nawet omdleń. Nie należy chodzić po ^ autokarze podczas jazdy. Kierownik wycieczki powinien znać miejsce awaryjnego wyjścia.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PROWADZĄCY WYCIECZKĘ

Luty 11th, 2015
by admin

Prowadzący wycieczkę powinien zająć miejsce obok kierowcy, skąd jest najlepszy wgląd w całość sytuacji. Może wtedy obserwować grupę mając wszystkich przed sobą, korzystać z mikrofonu, uzgadniać realizację programu z kierowcą oraz śledzić teren podróży. Wskazane jest, aby uczestnicy po wyjściu z autokaru wracali na swoje fotele zmieniając się jednak miejscami przy oknie. Jeżeli wycieczka autokarem trwa kilka dni, należy przewidzieć rotację miejsc przenosząc siedzących z tylu na miejsca w przodzie. Przerwy relaksowe w podróży powinny być zarządzane co 1-2 godziny na przeciąg 5-10 minut;’ W przypadku jazdy kilkugodzinnej należy przewidzieć jedną przerwę 20-30 minutową przeznaczoną na przemaszerowanie do pobliskiego miejsca krajozna­wczego.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

Województwo świętokrzyskie – pełne atrakcji

Styczeń 10th, 2012
by

Województwo świętokrzyskie jest stosunkowo mało znanym miejscem i dość rzadko przez nas wybieranym na weekend czy wypoczynek. Na pewno jednak warto się zainteresować tym regionem, bowiem, jak się okazuje, ma nam on naprawdę wiele do zaoferowania. Przede wszystkim każdy z nas może zdecydować się na odwiedzenie tego województwa, które urzeka swoją przyrodą oraz pięknymi zakątkami. Na pewno wiele osób słyszało o Górach Świętokrzyskich, ale nie wszystkim dane im było je odwiedzić, a to bardzo malowniczy zakątek, który zasługuje na zainteresowanie. To wspaniałe miejsce na rodzinne weekendy, można tu nawet wybrać się razem z dziećmi, zwłaszcza, że góry te nie są wysokie. Ciekawym miejscem jest także Bałtów, będący niedużą miejscowością położoną w pobliżu Ostrowca Świętokrzyskiego. To właśnie tu znajduje się bardzo ciekawy park rozrywki, który na pewno zainteresuje zarówno młodszych, jak i nieco starszych uczestników wyprawy. Zimą można tu pojeździć na nartach, a latem odwiedzić park pełen dinozaurów.

Tags: , ,
Posted in Turystyka w kraju | Comments (0)

TRUDNOŚĆ FOTOGRAFOWANIA

Luty 12th, 2015
by admin

Oczywiście trudniej jest fotografować (filmować) rozbawionych biesiadników weselnych, ruch uliczny niż spokojnie stojący zabytek romański. Dużą wartość dokumen-‚ .talną mają bowiem zdjęcia robione na gorąco. tzn. w naturalnym ruchu bez usta­wienia. Przy fotografowaniu tradycyjnych strojów ludowych warto posługiwać się filmem ! kolorowym.  Drugim niezwykle przydatnym środkiem jest taśma magnetofonowa, która pozwala na utrwalenie wypowiedzi miejscowych działaczy, byłych partyzantów i ludzi związanych z ruchem oporu, ludowych gawędziarzy, obrzędów i zwyczajów, zgiełk ulicy dużego miasta, pracę traktorów na polu itp.Zarówno w jednym jak i w drugim wypadku ważne jest nie tylko nagranie lub zrobienie przeźroczy, ale także odpowiednie zabezpieczenie materiałów, aby mogły służyć przez dłuższy czas (należy uwzględnić koszty i włożony wysiłek).

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

OSIĄGNIĘCIE LEPSZYCH EFEKTÓW

Luty 12th, 2015
by admin

Na osiągnięcie lepszych wyników przez uczniów grup eksperymentalnych wpły­nęła „pamięć wzrokowa”, silniejsze przeżycia w momencie bezpośredniego kontaktu z oryginalnymi eksponatami. Uczniowie, którzy zwiedzili wystawę w muzeum, koja­rzyli zajęcia naszych przodków z rysunkami i zgromadzonymi przedmiotami, np. myśli­stwo z rysunkami myśliwych; z oszczepami, z łukami, wisiorkami z kłów zwierzęcych;. górnictwo z-rysunkami, modelami i przedmiotami służącymi do wydobywania krze­mienia; hutnictwo z rysunkami, z modelem wnętrza pieca; kowalstwo z kowadłem, młotkiem i; licznymi wyrobami np.’kłucze,tarcze, miecze; ostrogi, sierpy; tkactwo z warsztatem pracy, grzęzidłami (gliniane ciężarki), przęślikami, gotowym produk­tem itd.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ZBIORY MUZEALNE W PRACY KRAJOZNAWCZEJ

Luty 12th, 2015
by admin

Wśród różnych przedsięwzięć dydaktycznych ważną rolę odgrywa poglądowosc. Dlatego też w pracy krajoznawczej należy wykorzystać zbiory muzealne, które często ‚ stanowią doskonały wręcz przegląd dorobku cywilizacyjnego. własnego i innych narodów. Czasowe i stale wystawy muzealne przedstawiają w żywych barwach pamiątki po bohaterach i gorących patriotach, są trwałym pomnikiem osiągnięć w. dziedzinie nauki, sztuki i życia społecznego oraz najważniejszych:wydarzeń-z dziejów narodu. Bardzo iważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym odgrywają muzea regionalne, które w! charakterystyczny sposób odzwierciedlają życie mieszkańców najbliższej okolicy ucznia. Gromadzą one narzędzia pracy, stroje; pieśni ludowe, obrzę­dy, zwyczaje i obyczaje.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ODBICIE W SZTUCE

Luty 12th, 2015
by admin

Następnie przechodzimy do sąsiednich komnat/gdzie sprawdzamy rozumienie przez młodzież cech wyróżniających renesans, utrwalając równocześnie charakterystyczne cechy renesansu,’jak np. białe ściany, fryzy, sufity kasetonowe itp; W, kolejnych komnatach „zmuszamy” młodzież do aktywnego udziału (do wypowiadania się na temat cech architektury i sztuki renesansowej). W czasie zwiedzania zwracamy uwagę na portret . świecki. Nieco dłużej zatrzymujemy się w jednej z komnai, gdzie przed obrazem Madonny Płaszczowej (Mater Misericordiae) oraz arrasem „Rozmowa Boga z Noem” przeprowadzamy dłuższą rozmowę na temat ideologii średniowiecza i odrodzenia oraz odbicia tych zagadnień w sztuce.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ROLA SZTUKI

Luty 12th, 2015
by admin

Na olbrzymią rolę sztuki w kształceniu i wychowaniu zwraca uwagę wybitny  polski dydaktyk Wincenty Okoń, który w swojej pracy pisze; „Przeżywanie – jedna z czterech podstawowych dróg uczenia się-zaczyna zyskiwać we współczesnej dydaktyce coraz wyższą ocenę i rangę. W związku z tym zdecydowanie umacnia się rola sztuki  w kształceniu ogólnym, wychowanie przez sztukę odbywa się bowiem przez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki,jak również przez własną działalność artystyczną wychowanków, przy czym jedno i. drugie stwarza jedyne w swoim rodzaju możliwości rozbudzania stanów emocjonalnych i wywoływania głębszych przeżyć estetycznych a w parze z nimi – przeżyć innych zwłaszcza moralnych.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

CZYNNIK WARUNKUJĄCY POWODZENIE

Luty 12th, 2015
by admin

Czynnikami warunkującym l powodzenie jest sprawna organizacja  iciekawa opra­wa plastyczno-muzyczna. (Organizacja konkursu w formie zgaduj-zgaduli została przedstawiona przeze mnie na łamach Wiadomości Historycznych z 1971 r. nr 2 (32)).A oto scenariusz trzyetapowego konkursu historycznego pt. „1000 + 30”, którego treścią była historia, kultura i sztuka Krakowa w okresie tysiąclecia dziejów i 30-lecia , Polski Ludowej. Autorem jego był mgr Franciszek Dębski.   Etap pierwszy: na czterech stolikach umieszczono oddzielnie portrety władców (królów i książąt Krakowa), nazwiska tychże wypisane były czarnym tuszem na białych kartonach, lata ich panowania oraz budowle. Zawodnik losował jeden  portret władcywieszał go na ścianie, a następnie dobierał nazwisko, lata panowania i wzniesioną z jego fundacji budowlę.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PRZYSTĘPUJĄC DO BADAŃ

Luty 12th, 2015
by admin

Przystępując do badań ankietowych należy ustalić , sposób przeprowadzania, określić osoby, do których mają się zwracac uczniowie, oraz udzielić informacji mi- temat robienia notatek a właściwie wypełniania ankiety. Zapisy powinny być krótkie, ale konkretne. Należy odnotować odpowiedzi twierdzące i negatywne, przedstawiające pewne wydarzenia w liczbach, a czasem odpowiedzi będą opisujące i oceniające intere­sujące nas zagadnienie. Reportaż polega na opisie konkretnych faktów w oparciu o autentyczne materiały i obserwacje autora.Walory ksztalcąco-poznawcze i, względy atrakcyjności przemawiają za stosowa- niem reportażu w pracy z młodzieżą w poznawaniu swojego środowiska. Reportaż uczy bowiem celowej obserwacji oraz dokonywania oceny zjawisk społecznych i formułowa­nia określonych wniosków.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)