//////

TRUDNOŚĆ FOTOGRAFOWANIA

Luty 12th, 2015
by admin

Oczywiście trudniej jest fotografować (filmować) rozbawionych biesiadników weselnych, ruch uliczny niż spokojnie stojący zabytek romański. Dużą wartość dokumen-‚ .talną mają bowiem zdjęcia robione na gorąco. tzn. w naturalnym ruchu bez usta­wienia. Przy fotografowaniu tradycyjnych strojów ludowych warto posługiwać się filmem ! kolorowym.  Drugim niezwykle przydatnym środkiem jest taśma magnetofonowa, która pozwala na utrwalenie wypowiedzi miejscowych działaczy, byłych partyzantów i ludzi związanych z ruchem oporu, ludowych gawędziarzy, obrzędów i zwyczajów, zgiełk ulicy dużego miasta, pracę traktorów na polu itp.Zarówno w jednym jak i w drugim wypadku ważne jest nie tylko nagranie lub zrobienie przeźroczy, ale także odpowiednie zabezpieczenie materiałów, aby mogły służyć przez dłuższy czas (należy uwzględnić koszty i włożony wysiłek).

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

OSIĄGNIĘCIE LEPSZYCH EFEKTÓW

Luty 12th, 2015
by admin

Na osiągnięcie lepszych wyników przez uczniów grup eksperymentalnych wpły­nęła „pamięć wzrokowa”, silniejsze przeżycia w momencie bezpośredniego kontaktu z oryginalnymi eksponatami. Uczniowie, którzy zwiedzili wystawę w muzeum, koja­rzyli zajęcia naszych przodków z rysunkami i zgromadzonymi przedmiotami, np. myśli­stwo z rysunkami myśliwych; z oszczepami, z łukami, wisiorkami z kłów zwierzęcych;. górnictwo z-rysunkami, modelami i przedmiotami służącymi do wydobywania krze­mienia; hutnictwo z rysunkami, z modelem wnętrza pieca; kowalstwo z kowadłem, młotkiem i; licznymi wyrobami np.’kłucze,tarcze, miecze; ostrogi, sierpy; tkactwo z warsztatem pracy, grzęzidłami (gliniane ciężarki), przęślikami, gotowym produk­tem itd.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ZBIORY MUZEALNE W PRACY KRAJOZNAWCZEJ

Luty 12th, 2015
by admin

Wśród różnych przedsięwzięć dydaktycznych ważną rolę odgrywa poglądowosc. Dlatego też w pracy krajoznawczej należy wykorzystać zbiory muzealne, które często ‚ stanowią doskonały wręcz przegląd dorobku cywilizacyjnego. własnego i innych narodów. Czasowe i stale wystawy muzealne przedstawiają w żywych barwach pamiątki po bohaterach i gorących patriotach, są trwałym pomnikiem osiągnięć w. dziedzinie nauki, sztuki i życia społecznego oraz najważniejszych:wydarzeń-z dziejów narodu. Bardzo iważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym odgrywają muzea regionalne, które w! charakterystyczny sposób odzwierciedlają życie mieszkańców najbliższej okolicy ucznia. Gromadzą one narzędzia pracy, stroje; pieśni ludowe, obrzę­dy, zwyczaje i obyczaje.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

W PODOBNY SPOSÓB

Luty 12th, 2015
by admin

W podobny sposób można przygotować młodzież do zwiedzania zamku w Brzegu. Ten renesansowy zabytek pozwala na przestudiowanie architektury  Odrodzenia.Z dziedzińca widać zamek, składający sięz trzech skrzydeł i mur zamykający dziedziniec,. ozdobiony bogatą attyką. Dziedziniec j krużganki dość żywo przypominają zamek królewski na Wawelu. Zwiedzanie zamku w Brzegu pozwala również poznać wspaniałą rzeźbę renesansową, umieszczoną iia fasadzie frontowego budynku, przez który prowa-. dzi brama na dziedziniec. Postacie ludzkie pełne ruchu i fantazji wkomponowane ; w żywą przyrodę – a więc kwiaty i ptaki – pozwalają wykazać z łatwością różnicę między gotykiem a renesansem. Ńa uwagę zasługują rzeźbione postacie książąt śląskich . z dynastii piastowskiej. Rzeźby, te spełniały nie tylko funkcję dekoracyjną, ale miały głęboką wymowę polityczną.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ODBICIE W SZTUCE

Luty 12th, 2015
by admin

Następnie przechodzimy do sąsiednich komnat/gdzie sprawdzamy rozumienie przez młodzież cech wyróżniających renesans, utrwalając równocześnie charakterystyczne cechy renesansu,’jak np. białe ściany, fryzy, sufity kasetonowe itp; W, kolejnych komnatach „zmuszamy” młodzież do aktywnego udziału (do wypowiadania się na temat cech architektury i sztuki renesansowej). W czasie zwiedzania zwracamy uwagę na portret . świecki. Nieco dłużej zatrzymujemy się w jednej z komnai, gdzie przed obrazem Madonny Płaszczowej (Mater Misericordiae) oraz arrasem „Rozmowa Boga z Noem” przeprowadzamy dłuższą rozmowę na temat ideologii średniowiecza i odrodzenia oraz odbicia tych zagadnień w sztuce.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ROLA SZTUKI

Luty 12th, 2015
by admin

Na olbrzymią rolę sztuki w kształceniu i wychowaniu zwraca uwagę wybitny  polski dydaktyk Wincenty Okoń, który w swojej pracy pisze; „Przeżywanie – jedna z czterech podstawowych dróg uczenia się-zaczyna zyskiwać we współczesnej dydaktyce coraz wyższą ocenę i rangę. W związku z tym zdecydowanie umacnia się rola sztuki  w kształceniu ogólnym, wychowanie przez sztukę odbywa się bowiem przez bezpośredni kontakt z dziełami sztuki,jak również przez własną działalność artystyczną wychowanków, przy czym jedno i. drugie stwarza jedyne w swoim rodzaju możliwości rozbudzania stanów emocjonalnych i wywoływania głębszych przeżyć estetycznych a w parze z nimi – przeżyć innych zwłaszcza moralnych.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

CZYNNIK WARUNKUJĄCY POWODZENIE

Luty 12th, 2015
by admin

Czynnikami warunkującym l powodzenie jest sprawna organizacja  iciekawa opra­wa plastyczno-muzyczna. (Organizacja konkursu w formie zgaduj-zgaduli została przedstawiona przeze mnie na łamach Wiadomości Historycznych z 1971 r. nr 2 (32)).A oto scenariusz trzyetapowego konkursu historycznego pt. „1000 + 30”, którego treścią była historia, kultura i sztuka Krakowa w okresie tysiąclecia dziejów i 30-lecia , Polski Ludowej. Autorem jego był mgr Franciszek Dębski.   Etap pierwszy: na czterech stolikach umieszczono oddzielnie portrety władców (królów i książąt Krakowa), nazwiska tychże wypisane były czarnym tuszem na białych kartonach, lata ich panowania oraz budowle. Zawodnik losował jeden  portret władcywieszał go na ścianie, a następnie dobierał nazwisko, lata panowania i wzniesioną z jego fundacji budowlę.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PRZYSTĘPUJĄC DO BADAŃ

Luty 12th, 2015
by admin

Przystępując do badań ankietowych należy ustalić , sposób przeprowadzania, określić osoby, do których mają się zwracac uczniowie, oraz udzielić informacji mi- temat robienia notatek a właściwie wypełniania ankiety. Zapisy powinny być krótkie, ale konkretne. Należy odnotować odpowiedzi twierdzące i negatywne, przedstawiające pewne wydarzenia w liczbach, a czasem odpowiedzi będą opisujące i oceniające intere­sujące nas zagadnienie. Reportaż polega na opisie konkretnych faktów w oparciu o autentyczne materiały i obserwacje autora.Walory ksztalcąco-poznawcze i, względy atrakcyjności przemawiają za stosowa- niem reportażu w pracy z młodzieżą w poznawaniu swojego środowiska. Reportaż uczy bowiem celowej obserwacji oraz dokonywania oceny zjawisk społecznych i formułowa­nia określonych wniosków.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

OPRACOWANIE ANKIETY

Luty 12th, 2015
by admin

Opracowanie ankiety wymaga doświadczenia oraz określonej wiedzy merytory­cznej i metodologicznej. Dlatego też ich opracowaniem winni zajmować się pracownicy naukowo-dydaktyczni wyższych uczelni lub instytutów, względnie doświadczeni krajo­znawcy. W pracy krajoznawczo-badawczej należy wykorzystać opracowane i opublikowa­ne ankiety i tak: prehistorię możemy badać za pomocą ankiety R. Jamki (5). stroje ludowe opisywać w oparciu o kwestionariusz opracowany przez R. Reinfusa. zwyczaje wielkanocne i kapliczki przydrożne posługując się kwestionariuszem T. Seweryna (9k- Na łamach miesięcznika Poznaj swój kraj (nr 7/8 i nr 10 z 1960 roku) zamieszczono kwestionariusze dotyczące badań miasta, dzieln icy (30). Badanie różnych sfer życia wsi ułatwią ankiety’i uwagi przedstawione przez F. L., Klimę,w książce pt. „Poradnik młodego krajoznawcy”.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)