//////

Archive for Luty, 2015

KSZTAŁT ZALEŻNY OD RODZAJU SKAŁY

Luty 12th, 2015
  • • Ich kształty kuliste lub spłaszczone zależą od rodzaju skały. Warto przyjrzeć się uważnie otoczakom, rozpoznać rodzaj skał, określić procentowy udział poszczególnych rodzajów . skal napowierzchni 1 m2. zmierzać ich średnicę.’określić stopień segregacji według rozmiarów. Stwierdzić zależność kształtów od rodzajów skal, zbadać czy wśród otocza­ków są okazy zwietrzałe, rozkruszające się przy uderzeniu młotkiem, w przypadku oto-, czaków rzecznych określić, skąd pochodzą poszczególne rodzaje skal. Dla uatrakcyjnienia zajęć związanych z rozpoznawaniem skal można zorganizo­wać na plaży „konkurs petrograficzny”. Uczeń lub zespól, który rozpozna najwięcej skal zdobywa wyznaczoną nagrodę lub zyskuje miano najlepszego geologa.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

LESS

Luty 12th, 2015

Less wyglądem przypomina nieco glinę, ma bowiem podobną brązowożółtą barwę, lecz jest to skała pylasta i porowata, składająca się głównie z drobniutkich ziarenek kwarcu oraz wapienia. Reaguje na kwas solny. Przy rozcieraniu w palcach nie czuje się piasku. Less’stanowi podłoże bardzo urodzajnych gleb. Tworzy też charakterystyczny . krajobraz z głęboko wciętymi drogami polnymi; wąwozami, parowami i pionowymi urwiskami. Występuje na Wyżynie Lubelskiej, Sandomierskiej, Miechowskiej, na Pogó­rzu Karpackim i Przedgórzu Sudeckim oraz na Wzgórzach Trzebnickich. Ze skał osadowych organicznych najliczniej reprezentowane są wapienie. Są to skały drobnoziarniste lub zbite, barwy białej łub bialoszarej, miękkie, podatne na erozję ‘ i wymywanie.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PIASKI

Luty 12th, 2015

Dawniej używano ich do budowy dróg w postaci kostki, która jednak ulegała szybkiemu wygładzaniu, przez co stawała się niebezpieczna dla ruchu, toteż obecnie używa się bazaltu w postaci tłucznia głównie pod asfalt lub pod tory kolejowe.    Ze skał osadowych do najbardziej pospolitych należą piaski, piaskowce i wapienie.Piaski powstają z rozkruszenia innych skał i osadzenia przez wody lub wiatr. Głównym ich składnikiem jest krzemionka. Zależnie od wielkości ziarn wyróżnia s.ę piaski gruboziarniste (o średnicy 0,5-2 mm), średnioziarniste (0,25-0,5 mm) i drobno- ziarniste (0,25-0,1 mm). O pochodzeniu piasku mówi jego barwa, stopień obtoczenia ziarn oraz sortowanie i ułożenie warstewek.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

MIKI I SKALENIE

Luty 12th, 2015

Miki poznajemy po charakterystycznym płytkowym pokroju, doskonalej jednokie­runkowej topliwości i malej twardości, można je zarysować paznokciem. Jeśli blaszki I ’ mają kolor, czarny, jest to biotyt – najczęstszy składnik granitu, jeśli natomiast są bezbarwne to muskowit. Skalenie mają bardzo dobrą lupliwość w dwóch kierunkach, twardość nieco mniejszą od kwarcu (6 w skali Mohsa), barwę od białawej przez szarą, żółtoszarą lub różową do czerwonej. Barwa skaleni decyduje o barwie granitu. Najczęściej spotykane u nas zwłaszcza na drogach, granity pochodzą z kamieniołomów Strzelma, Strzegomia ^ i Jawora i mają barwę jasnoszarą. Różowe są granity Karkonoszy, a ciemnoszare Tatr.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

PODZIAŁ SKAŁ

Luty 12th, 2015

Chcąc oznaczyć twardość minerału za pomocą skali Mohsa rysujemy go kolejno coraz twardszym minerałem wzorcowym. W praktyce jednak wystarczy znać twardość niektórych pospolitych przedmiotów, aby” móc z dużym prawdopodobieństwem okre­ślić twardość spotykanych minerałów, tym bardziej, że pospolite minerały mieszczą się między drugim a szóstym stopniem skali Mohsa, Na przykład paznokciem daje się zarysować minerał o twardości 2, czystą miedzią – 3, gwoździem – 4, szkłem okiennym-  5. Inne cechy minerałów to sprężystość (np. muskowit), zapach (ozokeryt), smak. (sól), magnetyzm (magnetyt). Cechy pospolitych minerałów skałotwórczych poznamy bliżej przy omawianiu skał. Skały dzieli się na trzy rodzaje.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

ROZPOZNAWANIE MINERAŁÓW

Luty 11th, 2015

Rozpoznawanie minerałów i skal nie jest zajęciem prostym ani łatwym. Wymaga rozleglej wiedzy specjalistycznej. Nietrudno przy tym o pomyłkę. Zajęcie to jednak powinno przerażać nauczyciela prowadzącego zajęcia z młodziezą, nawet wtedy, gdy rozpoznaniu skały jest określenie jej rodzaju, tj. zakwalifikowanie na podstawie struktury do jednej z trzech grup skał: magmowych, osadowych lub przeobrażonych. Przez strukturę skały rozumiemy sposób wykształcenia minera-, lów, ich wielkość, kształt oraz proporcje między nimi.Minerały to składniki skały. Są to pierwiastki lub związki chemiczne powstałe w warunkach naturalnych jako ciała jednorodne o określonych cechach fizycznych i składzie chemicznym.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

STROMOŚĆ MAKSYMALNA

Luty 11th, 2015
  • Wykonuje się go wtedy, gdy chcemy wiedzieć co widać, a czego me. widać z danego miejsca stania.Podsumowaniem prac z mapą będą ćwiczenia polegające na szczegółowym opisaniu odcinka szlakiem projektowanej wycieczki. Opis obejmuje: kierunki drogi, jej > stromość maksymalną i minimalną, pokrycie terenu wzdłuż drogi, spotykane uprawy i przedmioty terenowe. Wykonanie tego ostatniego zadania wymaga znajomości zna­ków topograficznych. Jeśli będziemy midi okazję pójścia w teren z tą mapą, na której prowadzono ćwiczenia, możemy dokonać ciekawej konfrontacji naszego opisu z rzeczy­wistością. Być może nasza mapa okaże się już mało aktualna i trzeba będzie ją unaczes- nić, czyli uwzględnić zmiany jakie zaszły od czasu jej opracowania. Pędzie to z pewnos- cią ćwiczenie kształcące i wychowawcze.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

POSZCZEGÓLNE WYNIKI

Luty 11th, 2015

Ostrza ustawia się na 2, 3 lub 5 mm po czym sprawdza się dokładność ustawienia poprzez wielokrotne pomierzenie długości odcinka, np. 5 cm. Po sprawdzeniu nastawy kroczymy dwukrotn e (tam i  powrotem) środkiem linii, której długość mierzymy. Sumujemy  poszczególne wyniki, jeśli różnice nie są duże – co oznacza poprawność wykonania pomiarów – obliczamy średnią odległość na mapie i w oparciu o skalę przeliczamy ją na odległość w terenie.  Następna metoda, zwana sumowaniem odcinków, wymaga użycia przenośnik czyli cyrkla o dwóch ostrzach. W rozwartości tego cyrkla dodajemy do siebie kolejno długości odcinków, które uważamy za proste, wzdłuż mierzonej linii na drogi.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

NA OBSZARZE BEZDROŻY

Luty 11th, 2015

Na obszarze bezdroży do określenia miejsca stania stosuje się wcięcie wstecz. Jego runki na kalkę. Na końcu, odcinków rysujemy symbole przedmiotów, do , których celujemy, przy celowaniu tak manewrujemy jednym końcem linijki, aby wykreślone kierunki do trzech przedmiotów przecięły się > w jednym punkcie. Po narysowaniu trzech kierunków kalkę odpinamy od podłoża i przykładamy do mapy. Tak zgrywamy wykreślone kierunki, aby pokrywały się one z odpowiednimi przedmiotami na mapie. Jeśli kierunki na kalce pokrywają się z kierunkami do przedmiotów na mapie, wówczas punkt przecięcia tych kierunków wskazuje na mapie miejsce naszego stania.

Posted in Krajoznawstwo i turystyka w szkole | Comments (0)

error: Content is protected !!